afasi-assistent.dk - introduktion til Afasi-assistent

Introduktion til Afasi-assistent

Individualiseret træning

Træne alene i lange forløb

A la carte

Moderne taleundervisning

Hvad indeholder Afasi-assistent?
CD Ord 2

Tilgængelighed for handicappede

Tak!

Installering

Krav til computeren

Individualiseret træning af mange typer af afasi

Afasi-assistent er et værktøj som er udviklet til hjælp i genoptræningen af sprogforstyrrelser hos personer, som har fået afasi efter en hjerneskade, men det kan formentlig også bruges i andre sammenhænge, hvor man har brug for at træne forståelse og produktion af tale og skrift. Der findes mange typer og sværhedsgrader af sprogforstyrrelser hos afasi-ramte, og derfor er der også mange forskellige trænings-programmer i Afasi-assistent. Til hvert trænings-program hører et opsætnings-program, som muliggør individualisering af opgaverne. Dels kan man definere et indhold, som er relevant for den enkelte, dels kan man i mange tilfælde bestemme sværhedsgraden. Afasi-assistent er således et værktøj, som lægger op til at terapeuten eller læreren individualiserer træningen ud fra en forståelse af den enkelte persons kombination af forstyrrelser og resterende ressourcer.    Top 

Træne alene i lange forløb

Afasi-assistent er udviklet i forbindelse med et stort fire-årigt forskningsprojekt, som afprøver effekten af computer-træning af afasi på Bispebjerg Hospitals neurologiske afdeling. Vi har valgt at udvikle et nyt program i stedet for at bruge et eksisterende, fordi det var vigtigt for os at kunne udvikle programmer til alle de typer af afatiske forstyrrelser vi måtte støde på og fordi vi ønskede et system, som tillod de afasi-ramte at arbejde alene i længere perioder ad gangen. Vi tror at individuel, personlig træning kan være mere effektivt end computer-træning, men at en af fordelene ved computer-træning er at den kan tilbydes i meget større mængde. Det fordrer dog, at eleverne kan arbejde alene med programmet i lange perioder, enten i grupper, hvor hver har sin computer og hvor der ikke er konstant støtte til den enkelte, eller med en computer i eget hjem. Derfor er en meget vigtig del af Afasi-assistent et system til forløbs-styring, som tillader eleven at arbejde alene i lange forløb.

Når terapeuten først har gjort sig den anstrengelse at opsætte et forløb for eleven, så kan denne arbejde alene længe. I forløbet er angivet en række af programmer og tilhørende opgave-sæt, som eleven skal arbejde med. For hvert trin i forløbet angives hvor mange gange eleven skal have haft hver enkelt opgave korrekt, før eleven får lov at gå videre. Dermed sikres en tilstrækkelig indlæring og sikkerhed på et trin, før eleven får lov til at gå videre. Samtidig kan man definere en tidsgrænse for hvor længe eleven skal arbejde, og man kan få advarsel om at tidsgrænsen og/eller det samlede antal trin i forløbet snart er nået.    Top 

A la carte

Man kan naturligvis også prøve trænings-programmerne og opgave-sættene enkeltvis gennem en ”Enkelt-starts menu”. Det er nyttigt, når man skal lære programmerne at kende, og man kan bruge det hvis man sidder ved siden af eleven, når der trænes, og når man vil se om eleven er i stand til at klare en given opgave-type. Det er imidlertid ikke meningen, at dette skal være den primære brug af Afasi-assistent. Meningen er, at man skal undersøge sin elev grundig, finde den enkelte elevs svagheder og ressourcer, opsætte et mål for træningen, og så definere et forløb af relevante programmer. Lige som al anden afasi-terapi kræver computer-træning at eleven undersøges, at der opstilles en model af forstyrrelserne i hans sprogsystem og en hypotese om, hvorfor en given intervention ville kunne afhjælpe denne forstyrrelse under inddragelse af nogle fundne ressourcer.    Top 
 

Moderne taleundervisning

Der har i mange år været talepædagoger og neuropsykologer, som underviste individualiseret på basis af hypoteser om, hvorfor givne interventioner hjalp overfor den enkelte elevs vanskeligheder. Denne sunde tilgangsvinkel har især været repræsenteret af tilhængere af Luria. I de senere år har den kognitive neuropsykologi bidraget til, at der er sket en omfattende udvikling af metoder til undersøgelse og genoptræning på et videnskabeligt grundlag (som ikke ligger fjernt fra Luria’s tankegang, men som lægger langt større vægt på videnskabelig, eksperimentel dokumentation). Bevidstløs anvendelse af standardmetoder er derfor nu definitivt ude i mørket. Afasi-assistent er udviklet som et redskab til denne nye måde at gribe tingene an på.    Top 
 

Hvad indeholder Afasi-assistent?

Afasi-assistent indeholder :

1) trænings-programmer
2) opgave-sæt og programmer til udvikling af opgave-sæt
3) programmer og databaser til opsætning og styring af langvarige forløb
 

Trænings-programmer

Der findes tre typer træningsprogrammer:

1) de egentlige programmer til sprog-træning. De findes i menu-programmet ”Enkelt-start af sproglige programmer”,

2) ikke-sproglige programmer som i forsknings-projektet bruges til placebo-kontrol, dvs. til at kontrollere at det ikke bare er det at arbejde ved en computer, men det specifikke sprogindhold, som giver en trænings-effekt. Dvs. at disse programmer er udviklet til ikke at have en effekt på sproget. Der er dog en undtagelse, idet programmet ”Billedordning” kan bruges til at træne forståelse af hændelses-strukturer på et dybt niveau, som også kan have betydning for forståelse og produktion af tematiske roller i sætninger.

3) test-programmer. Test-programmerne hjælper til præsentation af billeder og kan modtage tekst-input i en fase, hvor eleven testes. Der en en simpel billedviser, som kan bruges når benævnelse testes, og der er et program, hvor man kan vælge et af fire billeder ud fra hvad der siges og/eller skrives, som kan bruges til at teste forståelse, evt. med semantiske distraktorer. Programmerne registrerer ikke resultater og udmærker sig ved ikke at give eleven feedback. Nogle programmer deler opsætnings-program med hinanden eller med trænings-programmer. En af fordelene ved disse programmer er at man kan teste med Afasi-assistents billedmateriale før og efter et trænings-forløb.    Top 

Opgave-sæt

Et trænings-program kan kun bruges i forbindelse med et opgave-sæt. Disse opgave-sæt skal individualiseres til den enkelte elev. Man kan tage et af de opgave-sæt, som følger med Afasi-assistent og bygge videre på det. Alle trænings-programmer har et opsætnings-program, som bruges til udvikling og redigering i opgave-sæt. I opsætnings-programmet kan man indstille sværhedsgrad og man kan vælge mellem de billeder og indtalte ord, som følger med Afasi-assistent. Man kan naturligvis også selv finde billedmateriale og indtale ord, som så skal placeres hhv. i mapperne ”billeder” og ”ord_lyde” i Afasi-assistent mappen. I opsætnings-programmet til ”Vælg billeder til ord” har man mulighed for at konvertere denne type opgave-sæt til andre typer opgaver. Ofte vil man starte træning af anomi (ordfindingsbesvær) med netop semantisk (begrebsmæssig) træning med ”Vælg billeder til ord”. Når man så har fundet de billeder og ord man vil bruge, kan man konvertere til de typer opgaver, man typisk vil lægge ind senere i forløbet. Processen kan dog ikke være helt automatisk, man skal derefter gå ind i det relevante opsætnings-program og rette opgave-sættet til, men det er stadig langt hurtigere end at begynde på helt bar bund. I øvrigt bruges opgave-sættene for ”Vælg billeder til ord” også i test-programmet ”Udpeg billeder”, som man kan bruge til at test elevens forståelse for træningens begyndelse, og opsætnings-programmet til ”Vælg billeder til ord” kan eksportere opgave-sæt til ”Billed-viser” test programmet, så man har et materiale til at teste elevens benævnelse med – samme opgave-sæt kan i øvrigt bruges til test-programmet ”Skriftlig benævnelse”, så dette også kan testes.    Top 

Forløb

Afasi-assistent styrer forløb ved hjælp af tre typer af databaser. På hver computer findes en database over alle forløb, med et nummer og en beskrivelse mv. af hvert forløb. Så findes der en database for hvert enkelt forløb, som beskriver alle trin i forløbet. Der findes desuden en resultat-database til hvert forløb, så Afasi-assistent kan holde rede på hvor langt eleven er nået, og hvor mange opgaver der blev løst korrekt, sidst eleven arbejdede med Afasi-assistent. Dette styrer terapeuten med programmet ”Opsætning af forløb” Selve forløbet startes med ”Forløbs-start”. Dette program viser en oversigt over forløb på computeren. Ved hjælp af ”Opsætning af forløb” kan man dog styre, hvor mange af de forløb, der er på computeren, som faktisk skal vises. Så er det lettere at vælge det rigtige forløb, og man bevarer alligevel de gamle forløb, så man ved, hvad der tidligere er arbejdet med.

Hvis eleven arbejder hjemme, kan man opsætte hjemme-computeren, så den starter med Afasi-assistent i stedet for med Windows’ skrivebord. Dermed forhindrer man mange typer af fejl. Man bruger her programmet ”Erstat Windows’ skrivebord”. Samtidig kan man opsætte Afasi-assistents forløbskontrol, sådan at Windows lukker ned, når Afasi-assistent afsluttes. Man kan derfor have elever, som intet ved om computere, som arbejder alene hjemme med Afasi-assistent i længere perioder. Dog kræver det enten et besøg i elevens hjem, eller at eleven gives en bærbar, færdigopsat computer med hjem. Har man først opsat computeren er der også en mulighed for at give eleven en diskette med hjem med nye forløb og opgave-sæt, forudsat at disse ikke kræver nye billeder eller ord-lyde.

Når eleven arbejder med forløb, starter han så at sige næste gang der, hvor han sluttede sidst. Han kan derfor arbejde så længe han orker, lukke ned, og gå direkte videre næste gang han tænder computeren.    Top 
 

CD-Ord 2

Afasi-assistent indeholder mere end 1800 indtalte ord, men man kan naturligvis nemt for brug for ord, som ikke lige netop er blandt disse mange ord. Man kan så vælge at indtale ord selv. Dette er ikke helt let at gøre i god kvalitet (men bestemt til at lære!). Vi har brugt en god mikrofon og en minidisk optager i et stille rum. Derefter har vi digitaliseret via et godt lydkort i 22 khz 16 bit mono kvalitet. Imidlertid kan Afasi-assistent også arbejde sammen med Mikro Værkstedets CD-Ord 2 som indeholder 35.000 af de vigtigste danske ord. Dermed har man adgang til næsten alle de ord man kan ønske. I nogle af Afasi-assistents træningsprogrammer er der funktioner, som kun virker, hvis man har CD-Ord 2 installeret og aktiveret. Det gælder programmer som arbejder med sætninger, hvor det ikke er praktisk at skulle indtale hvert enkelt ord. I disse programmer kan eleven også få læst op, hvad der er skrevet på skærmen ved at klikke på det, hvis CD-Ord 2 er aktiv (og denne mulighed er aktiveret i opsætningen af opgave-sættet).     Top

 

Tilgængelighed for fysisk handicappede

Med vigtig inspiration og kritik fra Gerda Nielsen, Mikro Værkstedet, har vi søgt at sikre at Afasi-assistent kan bruges af så mange, som muligt. Derfor kan alle sproglige trænings-programmer (men ikke ikke-sproglige og test-programmer) bruges ved hjælp af såkaldte nul-et kontakter, idet der sker en skanning af valgmuligheder på skærmen. I opgaver, hvor der skal indtastes tekster fremkommer et skærm-tastater med skanning. Desuden kan alle programmer betjenes relativt simpelt med tastaturet for de elever, hvor mus, track-ball eller touch-screen ikke er anvendelige. Skal der f.eks. vælge et af flere billeder kan man i stedet for at klikke på dem, trykke på et tal (som er angivet diskret ved siden af billedet). I opgaver med tekst-input kommer man let videre fra knap til knap ved at trykke retur.     Top 

Tak!

Vi vil først og fremmest takke Sygekassernes Helsefond, hvis meget store forskningsbevilling ligger bag udviklingen og afprøvningen af Afasi-assistent. Forsknings og Udviklingscenter for Handicap og Hjælpemidler har støttet samarbejdet mellem forskningen og Mikro Værkstedet om en kommerciel tilgængelig version af Afasi-assistent. Bispebjerg Hospital og den neurologiske afdeling har stillet lokaler og administration til rådighed for forsknings-projektet. De neurologiske afdelinger og apopleksi-afsnittene på Bispebjerg, Hvidovre og Frederiksberg hospitaler har velvilligt ladet os kontakte og undersøge afasi-patienter på afdelingerne gennem flere år. 

Den egentlige idémand bag projektet er adm. overlæge,  dr. med ved Gentofte Amts Sygeshus neurologiske afdeling og formand for Hjernesagen, Tom Skyhøj Olsen, som fik ideen til forsknings-projektet, sørgede for fondsfinansieringen og som deltager i forskningsgruppen.     Top 

Installering af Afasi-assistent

Afasi-assistent leveres på en CD-ROM med et standard Windows’ installations-program. Man kan her blot klikke videre og OK hele vejen igennem, med mindre man vil have programmet installeret et andet sted end på C-drevet, hvor man så lige skal vælge drev. Der kræves ca. 150 MB ledig harddisk-plads til installering af Afasi-assistent.

Hvis man har købt CD-Ord 2 sammen med Afasi-assistent, skal dette installeres separat.    Top 
 

Krav til computeren

Computeren skal have Windows 95, 98, 2000 eller NT 4 som styresystem. Den skal være forsynet med lydkort og højttalere og skærmen skal kunne vise mindst 16.000 farver. En stor skærm med høj opløsning er en fordel, men en almindelig 640 x 480 VGA skærm kan godt bruges. Der skal være ca. 150 MB ledig harddisk plads. Vi vil anbefale at computeren har mindst en Pentium 200 mhz processor og 32 mb ram.

I Afasi-projektet har vi stort set udelukkende brugt programmet på computere med en 486 processor med 50 mhz og 16 mb ram. Det går langsomt, men fungerer. Det kræver at man putter en forsinkelse ind i forløbs-start (af hensyn til åbning og lukning af databaser). Vi kan bestemt ikke generelt anbefale denne løsning, men den giver mulighed for, at man kan overtage udrangerede computere (ofte gratis) og installere dem hjemme hos eleverne, hvis man har en IT kyndig person til at optimere løsningen for sig.    Top 

Basis-funktioner