Afasi-assistent

Trænings-opgaver


Træningsopgaverne er så ens som muligt. Der er den samme ramme med feedback og knapper til højre.

Opgavesæt i Afasi-assistent sammensættes af en eller flere af forskellige typer af træningsopgaver. Hver opgavetype kan desuden indstilles på forskellig måde, så man fx både kan træne auditiv forståelse (ord man hører) og læsning med samme opgavetype. Opgaverne kan derfor se lidt forskellig ud, alt efter hvordan de er sat op. Her vises eksempler på de opgavetyper, man aktuelt kan arbejde med (der vil løbende blive tilføjet flere).

Forståelse · Lydskelnen · Benævnelse · Vælg et hint · Skriftlig benævnelse · Vælg et hint · Hvem og hvad · Ordne sætninger · Indsæt i sætninger · Spændvidde · Vendespil

Eksempel på en opgave-gruppe

Desuden er der mere end 200 færdige standard-opgavesæt i Afasi-assistent.Forståelses-opgaver


I denne opgavetype hører man et ord, læser et ord eller begge dele. Man skal vælge det billede, som svarer til dette. Der kan være to eller fire billeder at vælge imellem. Der kan også være opgaver, hvor der er tekst på billederne eller kun tekster at vælge imellem. Vælger man det rigtige billede, komme en grøn ramme omkring det. Ellers kommer der en rød ramme. Har man valgt forkert, må man prøve igen. Man kan først komme videre, når man har valgt rigtigt. Vil man høre et ord igen, trykker man på [Sig ord]-knappen. Denne opgavetype træner relationen mellem ordlyde (eller skrift) og deres mening (semantisk).Lydskelnen-opgaver


Der afspilles to ord, og man skal derefter vælge det ord, som svarer til billedet ovenover. Der vises en ramme om den knap, et ord hører til, mens det afspilles, så man ved, hvilken knap, der hører til hvilket ord. Det kan også være, at der vises en tekst for oven eller både et billede og en tekst. Denne opgave træner relationen mellem et ords mening og dets lyd (fonemisk) - men kan også være en læseforståelsesopgave.Benævnelses-opgaver


For oven vises et billede og/eller en tekst, som man skal benævne.

Man skal indtale ordet gennem en usb-mikrofon tilsluttet computeren.


 
Man trykker på denne mikrofon-knap og siger ordet. Det optages af app'en. Optagelsen stopper automatisk, når man ikke har sagt noget et lille stykke tid. Derefter vurderer app'en ordet, og det vises i feltet ved siden af. Er det korrekt, vises det på en grøn baggrund, og er det forkert, vises det på en rød baggrund.

Der er en tidsgrænse for lydoptagelsen på 5 sekunder. Dermed undgår man, at man "hænger fast" i en opgave. Tidsgrænsen det kan udvides op til 20 sekunder. Dette vælges, når man opretter ny kursist, og kan ændres ved redigering af kursist. Resterende tid til benævnelse vises med en række prikker, som afkortes indtil tiden er gået. Der vises en lille mund (👄), når app'en opfatter, at der siges noget. Man kan dermed se, om app'en opfatter, at der blive sagt noget, så man kan sige det højere eller tættere på mikrofonen, om nødvendigt. På iPad vises en lille sky (☁️), mens den optagede tale behandles i skyen.


Det kan være en fordel at anvende en god ekstern usb-mikrofon, som man har tæt på sin mund. Det kunne fx være "Blue Yeti" eller "Blue Snowball". Kan man finde en knaphulsmikrofon ("Lavalier") til usb, er det måske den mest praktiske løsning.


Desværre er der problemer med Apples Safari-browser, idet man skal nærmest råbe i mikrofonen, før lyden registreres. Det er ikke noget egentligt problem på en Mac computer, da Chrome-browseren under alle omstændigheder fungerer mere effektivt. Men på en iPad har man ikke noget valg (Apple tvinger Chrome og Firefox til at bruge samme "motor", som Safari på iPad, så de fungerer ikke bedre på ipad), så her er det en beklagelig begrænsning.


Hvis computeren opfatter ordet som forkert (ved indtaling), eller man angiver, at have sagt ordet forkert (når indtaling ikke er aktiveret), får man hjælp:

1) Efter første fejl får man mulighed for at høre ordets startlyd.

2) Efter anden fejl får man en menings-sammenhæng til ordet.

3) Endelig efter tredje fejl, får man mulighed for at høre ordet, så man kan gentage det.

 
Tryk på disse knapper, for at høre hjælpen. OBS: disse knapper vises ikke fra starten, men en ny vises, hver gang man har sagt ordet forkert (eller angivet, at man ikke kan sige det).parent


Hvis underviseren har sat opgaven op til ikke at bruge taleforståelse, eller hvis man anvender en iPad eller andre browsere end Chrome, ser skærmen således ud:

Der kommer de samme hjælpemuligheder, som vist ovenfor, hvis man angiver, at man ikke kan sige ordet.Vælg et hint

Dette er endnu en træningsopgave beregnet til at bedre anomi, dvs. ordfindingsbesvær.


Denne opgavetype er inspireret af forskningen i "Multi-cue" og "Semantic feature analyses treatment". Ideen er, at personen med afasi kan vælge mellem forskellige typer af hints. Dette kan både virke gennem semantisk berigelse og meta-kognitivt gennem øget bevidsthed om, hvad der hjælper til benævnelse.

Pointen i opgaven er, at man skal lytte til hints, før man forsøger at benævne: startlyd, lyder som, association, information, kategori, sætningsfuldførelse (responsiv). Man får simpelthen ikke lov at forsøge at svare, før man har lyttet til mindst ét hint.

Lykkes det ikke at benævne, kommer to yderligere hints: start af ord + skrevet ord.

Lykkes det stadig ikke at benævne, får man mulighed for at høre ordet, man skal sige.

Indtalingen virker på samme måde, som beskrevet ovenfor for "Benævnelse". Ligesom i Benævnelse kan der vælges selv-evaluering - og der er altid selvevaluring på iPad, samt med andre browsere end Chrome.Skriftlig benævnelse


I denne opgave trænes skriftlig benævnelse.

Der vises et billede for oven, og man skriver det tilsvarende ord ved at vælge bogstav-knapperne neden under. Vælger man et forkert bogstav, markeres den rigtige bogstavknap med en udfyldt farve, så man altid kan komme videre med opgaven.

Opgaven kan være sat op til, at man kan få ordet at høre, eller at man ikke kan det.

Opgaven kan også være sat op til, at der vises en model (det rigtigt stavede ord), når man har skrevet forkert, eller der kan være en model helt fra starten, hvis man fx skal starte med at øve sig i at kopierer ord.

Opgaven kan desuden være sat op til at have alle alfabetets bogstaver som knapper, eller kun de, som indgår i ordet. Bogstavknapperne vil så desuden deaktiveres, når bogstavet ikke længere skal bruges.Hvem og hvad

Denne opgavetype er beregnet til at træne agrammatisme, dvs. vanskeligheder med at forstå og konstruere sætninger, ud fra mapping-teori.

Opgaverne kræver, at kursisten kan læse og skrive. Der trænes tre-ords sætninger med et subjekt, et verbum (udsagnsord) og et objekt. Der stilles prompt-spørgsmål (skriftligt), så der først spørges til verbet, som skal skrives ind, så til subjektet og endelig til objektet. Skriver kursisten forkert, vises det rigtige ord, som kursisten så skal skrive af. Der er således umiddelbar feedback, og kursisten kan altid komme videre. Det vil være oplagt først at træne forståelse af sætningerne med opgavetypen "Forståelse", fx ved at vise den skrevne sætning og to billeder, hvoraf det ene svarer til sætningen. Man kan også lave opgavesæt, hvor forståelsen trænes lige før brugen selv skal skrive sætningen ind.

Her er starten på en opgave, hvor der spørges til verbet:


Derefter spørges der til subjektet:


Til sidst spørges der til objektet:


Man skal trykke [OK]-knappen, når man har indtastet ordet. Man får så at vide, om man har skrevet rigtigt. Har man skrevet forkert vises det korrekte ord, som man så skal skrive af.Ordne sætninger

Dette er endnu en opgavetype til træning af agrammatisme. I denne opgavetype skal man ordne fra 2 til 9 ord i den rigtige rækkefølge, så de danner en korrekt sætning.

For oven er der tomme felter til alle ordene i sætningen. Neden under er der knapper med de ord, som sætningen skal bestå af - ordnet i tilfældig rækkefølge.

Man vælger først et felt for oven. Når man vælger et ord for neden, kopieres det op i det valgte felt i sætningen:

Når alle felter for oven er udfyldt, bliver [OK]-knappen aktiv, og når man trykker på den, får man at vide, om sætningen er rigtig eller forkert:

Hvis opgaven er sat op til at bruge lyde, kommer der en højtalerknap, når sætningen er korrekt, så man kan høre hele sætningen:

Er opgaven sat op til det, afspilles de enkelte ords ordlyde også, både når man trykker i felterne for oven og når man vælger ord for neden. Endvidere vises en højtalerknap, når den rigtige sætning er konstrueret, så man kan få den rigtige sætning at høre. Der anvendes altid syntetisk lyd, da det ville være vanskeligt at have alle relevante sætninger indtalt på forhånd.Indsæt i sætninger

Denne opgave træner konstruktion af sætninger. Man skal vælge den manglende del af en sætning blandt tre muligheder.

Der vises en sætning, hvoraf en del mangler. Det manglende sted er vist med en understregning. Opgaverne kan opsættes til at vise et billede som illustrerer sætningen, men det er også muligt at lave opgaver uden billede. Her er en opgave med billede:

For neden vises tre knapper. En knap har den manglende del af sætningen, de andre to viser forkerte muligheder. Teksten fra en knap flyttes op i sætningen, når man trykker på knappen.

Når man mener, at sætningen er rigtig, trykker man på [OK]-knappen. Derefter får man at vide, om man har svaret rigtigt eller forkert. Har man svaret forkert, må man prøve at vælge en anden mulighed.

Opgaverne kan indstilles til at bruge syntetisk tale. Hvis dette er valgt, siges teksten fra knapperne, når de vælges. Endvidere vises en højtalerknap, når den rigtige sætning er konstrueret, så man kan få den rigtige sætning at høre.
Spændvidde

Auditiv opmærksomhedsspændvidde er en vigtig faktor ved afasi, da det er vigtigt at kunne opfatte og fastholde flere sproginformationer på samme tid for at kunne forstå det, man hører eller læser.

En nært relateret kognitiv funktion, arbejdshukommelse, er vigtig for både sprog og andre kognitive funktioner. Man kan groft sagt sige, at arbejdshukommelsen er en betegnelse for, at hjernens styrende funktioner (eksekutiv-funktioner, som især præfrontale områder i hjernen er vigtige for) understøtter fastholdelse og brug af opmærksomhedsspændvidden. De eksekutive funktioner understøtter, at man fastholder flere elementer i tankerne, fx ved at man kan undgå distraktioner udefra og fra egne impulser. Endvidere gør de, at man kan manipulere med de elementer, man holder i tankerne.

"Spændvidde" er især fokuseret på spændvidde-aspektet, men udfordrer også i nogen grad arbejdshukommelsen.

I opgaven præsenteres kursisten for to til seks mål-stimuli i rækkefølge. Det kan være talte ord, skrevne ord, billeder eller enhver kombination af dette på samme tid.

Derefter skal kursisten vælge blandt to til seks muligheder, som kan være billeder eller tekst eller begge dele.

Opgaverne kan enten lade kursisten vælge målene i en hvilken som helst rækkefølge, eller de kan kræve, at man vælger i samme rækkefølge. Endelig kan man lave vanskelige opgaver for arbejdshukommelsen, ved at kræve valg i omvendt rækkefølge (sidstnævnte er egentlig mere en træning af en eksekutivfunktion end en sprogfunktion, men kan alligevel godt være relevant for nogle personer med afasi).Vendespil

Formålet med vendespil er at give noget variation i træningen og at styrke associationer mellem begreb, ordlyd og skrift ved at man tvinges til at holde elementerne i arbejdshukommelsen.

I vendespil kan der være 2, 3, 4, 6 eller 8 par, dvs. fra 4 til 16 brikker. Opgaven er at finde par af brikker, som passer sammen. Der er forskellige opgavetyper, så der kan være tale om at matche billeder, matche tekster, matche lyde eller matche billede og lyd, billede og tekst eller tekst og lyd.

Når man trykker på en brik, vendes den om, så man kan se et billede, en tekst, eller der afspilles en lyd.

Når man finder to brikker, som passer sammen, får de grønne rammer. Vælger man to brikker, som ikke passer sammen, får de røde rammer. Brikker, som ikke passer sammen, vendes automatisk tilbage igen, når man vælger en ny brik.

Det gælder om at finde alle par brikker med så få valg ("kig") som muligt. Hvis man klarer det med 32 eller færre valg ("kig"), får man sin løsning markeret som korrekt.

I nogle opgavesæt, skal man finde identiske ting. Men der kan også være opgavesæt, hvor den ene brik har et overbegreb til billedet, ordet eller lyden på den anden brik.Eksempel på en opgavegruppe

Her er et eksempel på en opgavegruppe i en anomitræningsopgave. Først en semantisk opgave (mening), så en lydlig opgave (fx skelne "hund" fra "mund") og til sidst en mundtlig benævnelsesopgave, hvor der gives prompts, hvis ordet siges forkert (lydlig, semantisk/meningsmæssig og gentagelse).
Standard-opgavesæt

Der følger en række standard opgavesæt med Afasi-assistent. Man kopierer fra dem ved at trykke på knappen [Start-sæt] på siden med opgavesæt (Opgave-buffet):

Begreber, hvilken hører ikke til, billeder (50 opgaver)
Begreber, hvilken hører ikke til, læse (30 opgaver)
Benævnelse, cifre, 1-10 (10 opgaver)
Benævnelse, farver (9 grupper, 27 opgaver)
Benævnelse, forskellige kategorier (foto, 101 grupper, 303 opgaver)
Benævnelse, forskellige kategorier, bogstav-prompt (60 grupper, 180 opgaver)
Benævnelse, forskellige kategorier, fonem-prompt (60 grupper, 180 opgaver)
Benævnelse, frugt og grønt (foto, 18 grupper, 54 opgaver)
Benævnelse, frugt og grønt (tegninger, 27 grupper, 81 opgaver)
Benævnelse, fugle (10 grupper, 30 opgaver)
Benævnelse, hus, hjem og indbo (38 grupper, 114 opgaver)
Benævnelse, insekter mv (11 grupper, 33 opgaver)
Benævnelse, insekter mv (foto, 10 grupper, 30 opgaver)
Benævnelse, kroppen (foto, 12 grupper, 36 opgaver)
Benævnelse, kroppen (tegninger, 17 grupper, 51 opgaver)
Benævnelse, landskab (12 grupper, 48 opgaver)
Benævnelse, responsiv (42 opgaver)
Benævnelse, responsiv efter læseopgave, abstrakte navneord (20 grupper, 40 opgaver)
Benævnelse, talord, 1-10 (10 opgaver)
Benævnelse, tamdyr (11 grupper, 33 opgaver)
Benævnelse, trafik (14 grupper, 42 opgaver)
Benævnelse, tøj (23 grupper, 69 opgaver)
Benævnelse, udsagnsord (21 grupper, 63 opgaver)
Benævnelse, vanddyr (8 grupper, 24 opgaver)
Benævnelse, vilde dyr (18 grupper, 54 opgaver)
Benævnelse, værktøj (14 grupper, 42 opgaver)
Forståelse, talte ord, beskrivelser (indtalt, 45 opgaver)
Forståelse, talte ord, beskrivelser (syntetisk, 60 opgaver)
Forståelse, talte ord, farver (9 opgaver)
Forståelse, talte ord, frugt og grønt (30 opgaver)
Forståelse, talte ord, fugle (10 opgaver)
Forståelse, talte ord, hus, hjem og indbo (38 opgaver)
Forståelse, talte ord, insekter mv (11 opgaver)
Forståelse, talte ord, kroppen (foto, 12 grupper, 24 opgaver)
Forståelse, talte ord, kroppen (tegninger, 20 grupper, 40 opgaver)
Forståelse, talte ord, landskab (10 opgaver)
Forståelse, talte ord, lille begrebsafstand (vanskelig, 60 opgaver)
Forståelse, talte ord, rumlige relationer (10 opgaver)
Forståelse, talte ord, stor begrebsafstand (let, 60 opgaver)
Forståelse, talte ord, talord, 1-10 (10 opgaver)
Forståelse, talte ord, tamdyr (11 opgaver)
Forståelse, talte ord, tillægsord (27 opgaver)
Forståelse, talte ord, trafik (14 opgaver)
Forståelse, talte ord, tøj (23 opgaver)
Forståelse, talte ord, udsagnsord (35 opgaver)
Forståelse, talte ord, vanddyr (8 opgaver)
Forståelse, talte ord, vilde dyr (18 opgaver)
Forståelse, talte ord, værktøj (14 opgaver)
Forståelse, talte reversible sætninger (30 opgaver)
Forståelse, talte sætninger (60 opgaver)
Forståelse, udsagnsord i talte sætninger (20 opgaver)
Kategorisering af billeder (38 opgaver)
Kategorisering af skrevne ord (38 opgaver)
Lydskelnen, næsten enslydende ord (96 opgaver)
Læsning, abstrakte navneord (20 opgaver)
Læsning, artikler i sætninger, 4 valg (10 opgaver)
Læsning, beskrivelser (60 opgaver)
Læsning, bogstav-navne (25 grupper, 75 opgaver)
Læsning, farver (9 opgaver)
Læsning, forskellige kategorier (foto, 101 opgaver)
Læsning, forskellige kategorier, lyd og tekst (101 opgaver)
Læsning, frugt og grønt (30 opgaver)
Læsning, fugle (10 opgaver)
Læsning, hus, hjem og indbo (38 opgaver)
Læsning, insekter mv (11 opgaver)
Læsning, korte ord (20 opgaver)
Læsning, kroppen (17 opgaver)
Læsning, landskab (10 opgaver)
Læsning, modsætninger (antonymer), 2 valg (65 opgaver)
Læsning, reversible sætninger (22 opgaver)
Læsning, rumlige relationer (10 opgaver)
Læsning, små og store bogstaver (27 opgaver)
Læsning, store og små bogstaver (27 opgaver)
Læsning, synonymer, 2 valg (60 opgaver)
Læsning, sætninger (60 opgaver)
Læsning, sætninger, indsæt udsagnsord (40 opgaver)
Læsning, talord, 1-10 (10 opgaver)
Læsning, tamdyr (11 opgaver)
Læsning, tillægsord (27 opgaver)
Læsning, trafik (14 opgaver)
Læsning, tøj (23 opgaver)
Læsning, udsagnsord (35 opgaver)
Læsning, vanddyr (8 opgaver)
Læsning, vilde dyr (18 opgaver)
Læsning, værktøj (14 opgaver)
Regning, addition, cifre 1-10 (32 opgaver)
Regning, addition, talord et til ti (32 opgaver)
Skriftlig benævnelse, forskellige kategorier, alle bogstaver (60 grupper, 180 opgaver)
Skriftlig benævnelse, forskellige kategorier, alle bogstaver (foto, 101 grupper, 303 opgaver)
Skriftlig benævnelse, forskellige kategorier, få bogstaver (60 grupper, 180 opgaver)
Skriftlig benævnelse, forskellige kategorier, få bogstaver (foto, 101 grupper, 303 opgaver)
Skriftlig benævnelse, frugt og grønt, alle bogstaver (25 grupper, 75 opgaver)
Skriftlig benævnelse, frugt og grønt, få bogstaver (25 grupper, 75 opgaver)
Skriftlig benævnelse, fugle, alle bogstaver (10 grupper, 30 opgaver)
Skriftlig benævnelse, fugle, få bogstaver (10 grupper, 30 opgaver)
Skriftlig benævnelse, hus, hjem og indbo, alle bogstaver (38 grupper, 114 opgaver)
Skriftlig benævnelse, hus, hjem og indbo, få bogstaver (38 grupper, 114 opgaver)
Skriftlig benævnelse, insekter mv, alle bogstaver (11 grupper, 33 opgaver)
Skriftlig benævnelse, insekter mv, få bogstaver (11 grupper, 33 opgaver)
Skriftlig benævnelse, kroppen, alle bogstaver (17 grupper, 51 opgaver)
Skriftlig benævnelse, kroppen, få bogstaver (17 grupper, 51 opgaver)
Skriftlig benævnelse, tamdyr, alle bogstaver (11 grupper, 33 opgaver)
Skriftlig benævnelse, tamdyr, få bogstaver (11 grupper, 33 opgaver)
Skriftlig benævnelse, udsagnsord, alle bogstaver (21 grupper, 63 opgaver)
Skriftlig benævnelse, udsagnsord, få bogstaver (21 grupper, 63 opgaver)
Skriftlig benævnelse, vanddyr, alle bogstaver (8 grupper, 24 opgaver)
Skriftlig benævnelse, vanddyr, få bogstaver (8 grupper, 24 opgaver)
Skriftlig benævnelse, vilde dyr, alle bogstaver (18 grupper, 54 opgaver)
Skriftlig benævnelse, vilde dyr, få bogstaver (18 grupper, 54 opgaver)
Skriftlig benævnelse, værktøj, alle bogstaver (14 grupper, 42 opgaver)
Skriftlig benævnelse, værktøj, få bogstaver (14 grupper, 42 opgaver)
Skrivning, korte ord (20 grupper, 60 opgaver)
Skrivning, reversible sætninger, forstå og skriv (22 grupper, 44 opgaver)
Skrivning, sætninger, forstå og skriv (12 grupper, 24 opgaver)
Skrivning, sætninger, udsagnsord først (mapping, 8 opgaver)
Spændvidde, billede og tekst, 2 mål, 4 valg (10 opgaver)
Spændvidde, billede og tekst, 2 mål, 4 valg, omvendt rækkefølge (10 opgaver)
Spændvidde, billede og tekst, 2 mål, 4 valg, samme rækkefølge (10 opgaver)
Spændvidde, ikke-sproglig, husk 4 billeder, 6 valg (10 opgaver)
Spændvidde, lyt til 2 ord, vælg blandt 6 billeder (10 opgaver)
Spændvidde, lyt til 3 ord, vælg blandt 6 billeder (10 opgaver)
Spændvidde, lyt til 3 ord, vælg blandt 6 billeder, omvendt rækkefølge (10 opgaver)
Spændvidde, lyt til 3 ord, vælg blandt 6 billeder, samme rækkefølge (10 opgaver)
Spændvidde, lyt til 4 ord, vælg blandt 6 billeder (10 opgaver)
Spændvidde, tekst, 2 mål, 6 valg (10 opgaver)
Spændvidde, tekst, 3 mål, 6 valg (10 opgaver)
Spændvidde, tekst, 4 mål, 6 valg (10 opgaver)
Spændvidde: Lyt og vælg blandt 2 billeder, omvendt rækkefølge (10 opgaver)
Spændvidde: Lyt og vælg blandt 2 billeder, samme rækkefølge (10 opgaver)
Sætninger, forståelse SVO (foto, 120 opgaver)
Sætninger, hvem-og hvad SVO-mapping (foto, 120 grupper, 240 opgaver)
Sætninger, indsæt, hv-spørgsmål (10 opgaver)
Sætninger, indsæt, verber (13 opgaver)
Sætninger, indsæt, verber (35 opgaver)
Sætninger, ords rækkefølge, 3 ord (20 opgaver)
Sætninger, ords rækkefølge, 5-6 ord (10 opgaver)
Tal, cifre, 1-10 (10 opgaver)
Tal, talord, en til ti (10 opgaver)
Tal, talte ord, en til ti (10 opgaver)
Tider på dagen, læse (12 opgaver)
Tillægsord, modsætninger, læseopgaver (62 opgaver)
Udsagnsords tider, lytteopgaver (30 opgaver)
Udsagnsords tider, læseopgaver (30 opgaver)
Ur, analog, talt tidspunkt (73 opgaver)
Ur, analog-digital (73 opgaver)
Vendespil, farver, billed-match (1 opgave)
Vendespil, farver, billede-ordlyd (1 opgave)
Vendespil, farver, billede-tekst (1 opgave)
Vendespil, forskellige kategorier, billed-match, 2 par (foto, 12 opgaver)
Vendespil, forskellige kategorier, billed-match, 3 par (foto, 12 opgaver)
Vendespil, forskellige kategorier, billed-match, 4 par (foto, 12 opgaver)
Vendespil, forskellige kategorier, billed-match, 6 par (foto, 12 opgaver)
Vendespil, forskellige kategorier, billed-match, 8 par (foto, 12 opgaver)
Vendespil, forskellige kategorier, billede-ordlyd, 2 par (foto, 12 opgaver)
Vendespil, forskellige kategorier, billede-ordlyd, 3 par (foto, 12 opgaver)
Vendespil, forskellige kategorier, billede-ordlyd, 4 par (foto, 12 opgaver)
Vendespil, forskellige kategorier, billede-ordlyd, 6 par (foto, 12 opgaver)
Vendespil, forskellige kategorier, billede-ordlyd, 8 par (foto, 12 opgaver)
Vendespil, forskellige kategorier, billede-tekst, 2 par (foto, 12 opgaver)
Vendespil, forskellige kategorier, billede-tekst, 3 par (foto, 12 opgaver)
Vendespil, forskellige kategorier, billede-tekst, 4 par (foto, 12 opgaver)
Vendespil, forskellige kategorier, billede-tekst, 6 par (foto, 12 opgaver)
Vendespil, forskellige kategorier, billede-tekst, 8 par (foto, 12 opgaver)
Vendespil, forskellige kategorier, ordlyd-ordlyd, 2 par (12 opgaver)
Vendespil, forskellige kategorier, ordlyd-ordlyd, 3 par (12 opgaver)
Vendespil, forskellige kategorier, ordlyd-ordlyd, 4 par (12 opgaver)
Vendespil, forskellige kategorier, ordlyd-ordlyd, 6 par (12 opgaver)
Vendespil, forskellige kategorier, ordlyd-ordlyd, 8 par (12 opgaver)
Vendespil, forskellige kategorier, tekst-ordlyd, 2 par (12 opgaver)
Vendespil, forskellige kategorier, tekst-ordlyd, 4 par (12 opgaver)
Vendespil, forskellige kategorier, tekst-ordlyd, 6 par (12 opgaver)
Vendespil, forskellige kategorier, tekst-ordlyd, 8 par (12 opgaver)
Vendespil, forskellige kategorier, tekst-tekst, 2 par (12 opgaver)
Vendespil, forskellige kategorier, tekst-tekst, 3 par (12 opgaver)
Vendespil, forskellige kategorier, tekst-tekst, 4 par (12 opgaver)
Vendespil, forskellige kategorier, tekst-tekst, 6 par (12 opgaver)
Vendespil, forskellige kategorier, tekst-tekst, 8 par (12 opgaver)
Vendespil, frugt og grønt, billed-match (foto, 3 opgaver)
Vendespil, frugt og grønt, billede-ordlyd (foto, 3 opgaver)
Vendespil, frugt og grønt, billede-tekst (foto, 3 opgaver)
Vendespil, frugt og grønt, ordlyd-ordlyd (3 opgaver)
Vendespil, frugt og grønt, tekst-ordlyd (3 opgaver)
Vendespil, frugt og grønt, tekst-tekst (3 opgaver)
Vendespil, hus, hjem og indbo, billed-match (4 opgaver)
Vendespil, hus, hjem og indbo, billede-ordlyd (4 opgaver)
Vendespil, hus, hjem og indbo, billede-tekst (4 opgaver)
Vendespil, hus, hjem og indbo, ordlyd-ordlyd (4 opgaver)
Vendespil, hus, hjem og indbo, ordlyd-tekst (4 opgaver)
Vendespil, hus, hjem og indbo, tekst-tekst (4 opgaver)
Vendespil, tøj, billed-match (tegninger, 3 opgaver)
Vendespil, tøj, billede-ordlyd (tegninger, 3 opgaver)
Vendespil, tøj, billede-tekst (tegninger, 3 opgaver)
Vendespil, tøj, ordlyd-ordlyd (3 opgaver)
Vendespil, tøj, tekst-ordlyd (3 opgaver)
Vendespil, tøj, tekst-tekst (3 opgaver)
Vendespil, udsagnsord, billed-match (tegninger, 4 opgaver)
Vendespil, udsagnsord, billede-ordlyd (tegninger, 4 opgaver)
Vendespil, udsagnsord, billede-tekst (tegninger, 4 opgaver)
Vendespil, udsagnsord, ordlyd-ordlyd (4 opgaver)
Vendespil, udsagnsord, ordlyd-tekst (4 opgaver)
Vendespil, udsagnsord, tekst-tekst (4 opgaver)
Vendespil, værktøj, billed-match (foto, 1 opgave)
Vendespil, værktøj, billede-ordlyd (foto, 1 opgave)
Vendespil, værktøj, billede-tekst (foto, 1 opgave)
Vendespil, værktøj, ordlyd-tekst (1 opgave)
Vælg et hint (foto, 101 opgaver)
Vælg et hint (tegninger, 102 opgaver)
Årstider og måneder, læse (12 opgaver)